Головна сторінка Авторам
Вимоги до оформлення рукописів: PDF Друк e-mail

1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню Збірника наукових праць:результати наукових досліджень в галузі управління процесами перевезень; автоматики, телемеханіки та зв’язку; рухомого складу; будівництва і реконструкції залізнично-го транспорту та його інфраструктури; економіки залізниць.Статті подаються до ДонІЗТ у 2 примірниках- на паперовому носії та в електронному виді. Перший примірник повинен бути підписаний всіма авторами, другийможе бути за E-mail адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з приміткою “Стаття в Збірник наукових праць”. Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. Разом з те-кстом статті до редколегії Збірника подаються:

- зовнішня рецензія на статтю ( з завіреним підписом);

-витяг з протоколу засідання кафедри, що рекомендує статтю до друку;

- довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вченезвання, почесне звання, місце роботи, посада, номери телефонів, E-mail адреса).

2. Назва рукопису повинна коротко і точно передавати зміст роботи. За назвоюподаються ініціали та прізвища авторів, їхні вчені ступені, а також місце роботи – заклад або підприємство. Кількість авторів з однієї організації не повинна перевищуватитрьох. Над прізвищем автора рукопису наводиться деталізований індекс УДК. Віддру-кований рукопис має бути ретельно вичитаний і підписаний усіма авторами.

3. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Термінита позначення повинні відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а та-кож зайві подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей – замість цього по-даються посилання на літературні джерела. Одиниці вимірювання слід подавати лишеза міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування вУкраїні згідно з вимогами чинних державних стандартів.

4. Відповідно до постанови Президії Вищої Атестаційної комісії України від10.01.2003 р. № 7-05/1 статті повинні містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-вими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язанняданої проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання) ;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даномунапрямку.

5. Текстові матеріали готуються та друкуються на аркушах білого паперу фор-мату А4 (297х210), з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word forWindows, для набору формул використовують вбудовані редактори рівнянь, табличніматеріали можуть готуватись з використанням електронних таблиць (MS Excel). Прицьому має застосовуватись шрифт Times New Roman.

Параметри сторінки встановлені такі:

поля верхні та бокові – 25 мм;

поле нижнє – 20 мм;

відступ від верхнього колонтитула – 12,5 мм;

відступ від нижнього колонтитула – 22 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити.Відступ першого рядка абзацу – 10 мм, інтервал між рядками – одинарний.

Матеріали набирають такими шрифтами:

УДК – 12 пунктів, (по лівому краю, без відступу);

Автори(прізвище та ініціали) – 12 пунктів, (по лівому краю, без відступу );

Назва статті – прописні літери, 14 пунктів, напівжирний (по лівому краю, безвідступу);

основний текст – в дві колонки (відступ між ширина колонки 7,37,проміжок0,5),12 пунктів, звичайний, автоматична розстановка переносів (по ширині).

Інтервали між елементами матеріалу такі:

УДК – автори - 1;

автори – назва доповіді - 1;

назва доповіді – основний текст - 2;

основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми)-1;

назва таблиці – її верхній край (нижній край рисунка, схеми, діаграми – їхні на-зви)–1;

нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст-1;

основний текст – Список літератури - 1;

Список літератури – список літератури – 1.

6. Усі рисунки, таблиці, діаграми повинні мати назви та номери (у випадку, колив одному матеріалі міститься два і більше названих елементів), і оформлюються згідноз ДСТУ 3008-95.

7. Графічні файли з формулами, графіками, рисунками, схемами та фотографіями повинні бути розташовані в тексті. Кількість ілюстрацій, як правило, не повинна перевищувати 5-5. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Формули розташовуються на сторінці по центру. Між нимита текстом витримується інтервал в один рядок. Латинські літери та позначення величин (символи) набирають курсивом, українські та російські літери – тільки прямимшрифтом

8. Список використаної літератури складається за ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Систе-ма стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис.Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)».

9. До рукопису додається анотація трьома мовами: російською, українською таанглійською (шрифт №12 Times New Roman), в якій має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг 8-10 рядків.)

Вимоги до оформлення рукописів (pdf) скачати